جریمه کنسلی بلیت های چارتری
پس از ثبت درخواست کنسلی توسط کاربر؛ جریمه در ساعات اداری توسط چارترکننده تعیین گردیده و از طریق پیامک به کاربر اطلاع داده خواهد شد.

جریمه کنسلی بلیت های سیستمی مسیرهای داخلی
 • هواپیمایی ایران ایرتور
  کلاس پروازینوعتا 12 ظهر 3 روز قبل از پروازتا 12 ظهر 1 روز قبل از پروازتا 4 ساعت قبل از پروازاز زمان پرواز به بعد
  Cداخلی20%30%40%50%
  Y H M Vداخلی30%40%50%60%
  D C Jخارجی20%30%40%50%
  V M H Yخارجی30%40%50%60%

 • هواپیمایی آسمان
  کلاس پروازینوعتا 12 ظهر 1 روز قبل از پروازاز 3 ساعت قبل از پرواز به بعدتا 3 ساعت قبل از پرواز
  D I Z Aهمه30%50%50%
  Eهمه100%100%100%
  L H K Bهمه50%70%70%
  Y V S U R X Q N T M Oهمه40%60%60%

 • هواپیمایی تابان
  کلاس پروازینوعتا 12 ظهر 3 روز قبل از پروازتا 12 ظهر 1 روز قبل از پروازتا 3 ساعت قبل از پروازتا 30 دقیقه قبل از پروازاز 30 دقیقه قبل از پرواز به بعد
  U H B E W J S O Q Xهمه100%100%100%100%100%
  V Z L Y K Nهمه20%30%40%50%50%

 • هواپیمایی آتا
  کلاس پروازینوعتا 24 ساعت قبل از پروازاز 24 ساعت قبل از پرواز به بعدتا 3 ساعت قبل از پروازاز 3 ساعت قبل از پرواز به بعد
  allهمه30%50%60%60%

 • هواپیمایی ایران ایر
  کلاس پروازینوعتا 12 ظهر 3 روز قبل از پروازتا 12 ظهر 1 روز قبل از پروازتا 3 ساعت قبل از پروازتا 30 دقیقه قبل از پروازاز 30 دقیقه قبل از پرواز به بعد
  allهمه30%30%60%60%60%

 • هواپیمایی سپهران
  کلاس پروازینوعتا 12 ظهر 3 روز قبل از پروازتا 12 ظهر 2 روز قبل از پروازتا 12 ظهر 1 روز قبل از پروازاز 24 ساعت تا 12 ساعت قبل از پروازتا 30 دقیقه قبل از پروازاز 30 دقیقه قبل از پرواز به بعد
  allهمه30%50%70%85%85%85%
  GB NB XB FB UB WB G N X F U Wهمه95%95%95%95%95%95%

 • هواپیمایی کاسپین
  کلاس پروازینوعتا 12 ظهر 3 روز قبل از پروازتا 12 ظهر 1 روز قبل از پروازتا 3 ساعت قبل از پروازتا 30 دقیقه قبل از پروازاز 30 دقیقه قبل از پرواز به بعد
  K KF L LF LB LHهمه50%50%80%80%80%
  Mهمه40%40%70%70%70%
  V A F U D IF IB IH IE Iهمه100%100%100%100%100%
  W WF WB N NF NB X S SF H HF P PH PB R RF RB RH RD RE JD JH JB JF J Z ZF ZB ZH ZD Q QF QB QH QDهمه30%30%50%50%50%

 • هواپیمایی معراج
  کلاس پروازینوعتا 12 ظهر 3 روز قبل از پروازتا 4 ساعت قبل از پروازاز 4 ساعت بعد از پرواز به بعد
  B Y S E W O R Aهمه20%30%50%
  M L K Hهمه30%40%60%
  U UB UD UEهمه80%80%90%
  X V Q Nهمه40%50%70%

 • هواپیمایی کارون
  کلاس پروازینوعتا 12 ظهر 1 روز قبل از پروازتا 12 ظهر 3 روز قبل از پروازتا 3 ساعت قبل از پروازاز 3 ساعت قبل از پرواز به بعد
  F E X Z Hهمه50%50%50%70%
  L LP P B S Y Nهمه50%50%70%70%
  NQ Q K V I Jهمه50%50%100%100%
  U D O R Mهمه30%30%50%65%

 • هواپیمایی قشم ایر
  کلاس پروازینوعتا 12 ظهر 3 روز قبل از پروازتا 12 ظهر 1 روز قبل از پروازتا 3 ساعت قبل از پروازتا 30 دقیقه قبل از پروازاز 30 دقیقه قبل از پرواز به بعد
  A R Y همه30%40%60%60%70%
  L D Uهمه100%100%100%100%100%
  V M Q K Nهمه40%50%60%60%70%

 • هواپیمایی وارش
  کلاس پروازینوعتا 12 ظهر 3 روز قبل از پروازتا 12 ظهر 2 روز قبل از پروازتا 12 ظهر 1 روز قبل از پروازاز 12 ظهر یک روز قبل از پرواز تا 2 ساعت مانده به پرواز
  M V U P S R VI UI PI SI RI WI LI KI QI YI NI HIهمه40%50%60%80%
  NN HHهمه100%100%100%100%
  UU VV MM LL KK QQ PP SS RR WWهمه10%30%50%50%
  W L K Q Y N H I J MN VN PN RN LN KN QN YN HN INهمه60%70%80%95%

 • هواپیمایی ماهان
  کلاس پروازینوعتا 12 ظهر 1 روز قبل از پروازتا 3 ساعت قبل از پروازاز زمان پرواز به بعد
  Cهمه30%40%70%
  Iهمه20%40%50%
  Lهمه15%40%50%
  Nهمه20%50%70%
  S X T V Q P R Y B BHهمه10%30%50%
  Uهمه90%90%95%
  W WW WA WS CC WQهمه20%50%70%

 • هواپیمایی کیش ایر
  کلاس پروازینوعتا 24 ساعت قبل از پروازاز 24 ساعت قبل از پرواز به بعد
  K L N Q M Xهمه25%50%
  RQ RX R P F S Y B H V همه20%40%

 • هواپیمایی زاگرس
  کلاس پروازینوعتا 15 دقیقه پس از صدورتا 12 ظهر 3 روز قبل از پروازتا 12 ظهر 1 روز قبل از پروازتا 3 ساعت قبل از پروازاز 3 ساعت قبل از پرواز به بعد
  B D E S M N Rهمه0%30%40%60%80%
  I T U A Z X Fهمه0%20%30%40%50%
  P V Y K H Q Lهمه0%50%70%90%90%

پشتیبانی پیامکی 3000130
فارسی