قیمت‌گذاری توسط‌ آژانس‌ها و ایرلاین‌ها انجام می‌شود‌ و جستجوگر تی‌چارتر هیچ‌گونه دخل ‌و تصرفی در آن ندارد
جریمه کنسلی بلیت های چارتری
پس از ثبت درخواست کنسلی توسط کاربر؛ جریمه در ساعات اداری توسط چارترکننده تعیین گردیده و از طریق پیامک به کاربر اطلاع داده خواهد شد.

جریمه کنسلی بلیت های سیستمی مسیرهای داخلی
 • هواپیمایی آسمان
  کلاس پروازیتا 12 ظهر 3 روز قبل از پروازتا 12 ظهر 1 روز قبل از پروازتا 3 ساعت قبل از پروازتا 30 دقیقه قبل از پروازاز 30 دقیقه قبل از پرواز به بعد
  D I Z A15%15%15%15%30%
  L H K B30%30%30%30%60%
  U W R X V M Q N Y S O20%20%20%20%40%

 • هواپیمایی تابان
  کلاس پروازیتا 12 ظهر 3 روز قبل از پروازتا 12 ظهر 1 روز قبل از پروازتا 3 ساعت قبل از پروازتا 30 دقیقه قبل از پروازاز 30 دقیقه قبل از پرواز به بعد
  N J10%10%30%30%50%
  U H B E100%100%100%100%100%
  V Z L Y K20%30%40%50%50%

 • هواپیمایی آتا
  کلاس پروازیتا 12 ظهر 3 روز قبل از پروازتا 12 ظهر 1 روز قبل از پروازتا 3 ساعت قبل از پروازتا 30 دقیقه قبل از پروازاز 30 دقیقه قبل از پرواز به بعد
  all20%20%40%50%50%

 • هواپیمایی ایران ایر
  کلاس پروازیتا 12 ظهر 3 روز قبل از پروازتا 12 ظهر 1 روز قبل از پروازتا 3 ساعت قبل از پروازتا 30 دقیقه قبل از پروازاز 30 دقیقه قبل از پرواز به بعد
  all30%30%60%60%60%

 • هواپیمایی کاسپین
  کلاس پروازیتا 12 ظهر 3 روز قبل از پروازتا 12 ظهر 1 روز قبل از پروازتا 3 ساعت قبل از پروازتا 30 دقیقه قبل از پروازاز 30 دقیقه قبل از پرواز به بعد
  K KF L LF LB LH50%50%80%80%80%
  M40%40%70%70%70%
  V A F U D IF IB IH IE I100%100%100%100%100%
  W WF WB N NF NB X S SF H HF P PH PB R RF RB RH RD RE JD JH JB JF J Z ZF ZB ZH ZD Q QF QB QH QD30%30%50%50%50%

 • هواپیمایی معراج
  کلاس پروازیتا 4 ساعت قبل از پروازاز 4 ساعت بعد از پرواز به بعد
  BB140%60%
  HH1H240%50%
  P100%100%
  YY150%70%

 • هواپیمایی نفت
  کلاس پروازیتا 12 ظهر 3 روز قبل از پروازتا 12 ظهر 1 روز قبل از پروازاز 3 ساعت قبل از پرواز به بعدتا 3 ساعت قبل از پروازتا 30 دقیقه قبل از پروازاز 30 دقیقه قبل از پرواز به بعد
  all30%30%65%50%65%65%

 • هواپیمایی قشم ایر
  کلاس پروازیتا 12 ظهر 3 روز قبل از پروازتا 12 ظهر 1 روز قبل از پروازتا 3 ساعت قبل از پروازتا 30 دقیقه قبل از پروازاز 30 دقیقه قبل از پرواز به بعد
  all5%10%30%30%50%
  N R K100%100%100%100%100%

 • هواپیمایی ماهان
  کلاس پروازیتا 12 ظهر 1 روز قبل از پروازتا 3 ساعت قبل از پروازاز زمان پرواز به بعد
  C30%40%70%
  I20%40%50%
  L15%40%50%
  N20%50%70%
  S X T V Q P R Y B10%30%50%
  U W90%90%95%

 • هواپیمایی کیش ایر
  کلاس پروازیتا 24 ساعت قبل از پروازاز 24 ساعت قبل از پرواز به بعد
  J C Y H V R D20%40%
  Q M N L O25%50%

 • هواپیمایی زاگرس
  کلاس پروازیتا 12 ظهر 3 روز قبل از پروازتا 12 ظهر 1 روز قبل از پروازتا 3 ساعت قبل از پروازتا 30 دقیقه قبل از پروازاز 30 دقیقه قبل از پرواز به بعد
  B D E S I T U A15%20%30%40%40%
  H45%50%60%80%80%
  M N R25%30%40%50%50%
  P V Y K50%100%100%100%100%
  Q L35%40%50%70%70%

 ورود / عضویت
پشتیبانی پیامکی 3000130
فارسی